REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PRESTA4YOU.COM


1. Właścicielem sklepu internetowego jest Createin.pl Jarosław Kądzioła z siedzibą w Nowa Cerekwia ul. Młyńska 52a, NIP 7481531765, REGON 161499368

2. Zamówienia są realizowane drogą elektroniczną.

3. Nasz sklep jest czynny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

5. Wszelkie zapytania telefoniczne mogą Państwo składać od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 9.00 – 16.00.

6. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.

7. Ceny produktów podane są w polskich nowych złotych i zawierają podatek VAT. 

8. Cena zamówienia jest sumą cen dostawy, produktów oraz dodatkowych opcji wybranych przez Państwa.

11. Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie danych kontaktowych oraz danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na osobę fizyczną.

12. Po złożeniu zamówienia wysyłana jest wiadomość potwierdzająca na podany w zamówieniu adres e-mail.

14. Sprzedawane przez nas towary są dostępne w formie elektronicznej. Po opłaceniu zamówienia istnieje możliwość pobrania pliku z naszej strony.

16. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecyduję się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 15, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięciu informacji od Użytkownika o jego rezygnacji.

17. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Bezpłatne dodatki nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

18. W uzasadnionych przypadkach. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

21. Dostawa. Koszt przesyłki wliczony jest w końcową cenę zamówienia. Sklep pobiera zryczałtowana opłatę, podana na stronie internetowej sklepu.

26. Płatność może być dokonywana w następujący sposób: *Przelewem na rachunek bankowy". Paypal

27. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

28. Towar zwracany w razie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny należy przesłać na adres info@presta4you.com

29. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się w załączniku do regulaminu.

30. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów beż uprzedniej zgody producentów, Administratora.

31. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.)

32. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie – na adres email: info@presta4you.com w tytule prosimy wpisać: REKLAMACJA.

35. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data oraz nr zamówienia, data doręczenia produktu, data wystąpienia wady, nr zamówienia , dane kontaktowe Użytkownika oraz Sklepu , wskazanie żądania wraz z własnoręcznym podpisem.

36. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.

38. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu dokonując przelewu na podane przez Użytkownika konto.

39. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca do 7 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

40. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji.

41. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.

43. Sklep weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo na adres wskazany przez klienta w formularzu reklamacyjnym. Jeżeli reklamacja zostanie uznana towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.

44. W przypadku reklamacji bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, sklep zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego nr konta lub przekazem pocztowym. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.

45. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

46. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego sklep : oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./

47. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

48.Moduły/Integracje zakupione w tym sklepie nie mogą być rozpowszechnianie innym osobą, oraz zabrania sie ich odsprzedaży!.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych eGzyl.pl, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

 

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI PRESTA4YOU.COM

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu oraz umowy jaka zawiera Użytkownik z Administratorem poprzez rejestracje dokonywaną za pomocą formularza

 

1.Administratorem danych jest Serwis www.presta4you.com., który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3.Właściciel serwisu zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie udostępniania ich osobom trzecim. 

4. Użytkownik rejestrując się na stronie presta4you.com wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania umowy pomiędzy nim, a http://presta4you.com

5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

6.Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich zmiany.

8. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych w presta4you.com pochodzących z formularza zgłoszeniowego, poprzez wysłanie maila do administratora www.presta4you.com.

9. W przypadku żądania usunięcia danych koniecznych do należytego wykonywania umowy, Konto Użytkownika zostaje usunięte. Administrator wysyła informacje na podanego przez Użytkownika e-maila.

10.W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
• wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
• natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.

11. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osoba nieupoważnionym.

12. Zabronione jest publikowanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych przez Użytkownika danych osobowych w tym zdjęć osób trzecich bez ich zgody. Administrator nie odpowiada za działanie Użytkownika niezgodne z prawem, jeżeli nie posiadał informacji o naruszeniu. Po powzięciu przez Administratora informacji o naruszenia prawa jest on zobowiązany do powzięcia natychmiastowych działań w celu usunięcia skutków wywołanych łamaniem prawa.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.